STREETPARADE 2019
                                                 Reglement Street Parade Zevenbergschen Hoek 2019


1) DEELNEMERS: Er kan in drie categorieën worden deelgenomen: Groep (A), wagen (B), Individueel(C) of Skelters(D). Bij elke categorie geldt de regel dat de organisatie één persoon als leider ziet, deze dient vooraf opgegeven te worden, en zal verder door de organisatie als aanspreekpunt gezien worden gedurende de gehele deelname aan de Street-Parade en aansluitende activiteiten:
A. GROEP: een deelnemende groep dient te bestaan uit minimaal 3 gekostumeerde personen, die gezamenlijk een thema uitbeelden met behulp van diverse attributen oa. kostuums en muziek (kan mechanische muziek zijn of d.m.v. een DJ);

B. WAGEN
: de wagens moeten een Caribische / thema uitstraling hebben. Er dient op elke wagen een brandblusser aanwezig te zijn die gemakkelijk bereikbaar is. Wagens waarop personen vervoerd worden tijdens de optocht moeten zijn voorzien van een reling of vasthoudstangen (1 per persoon). Bestuurders van een motorvoertuig dienen in het bezit te zijn van een geldig rijbewijs. De wagen mag niet hoger zijn dan 3,5 meter i.v.m. een eventuele straatversiering;

C. INDIVIDUEEL
: Om in de categorie individueel te vallen mogen max. 2 gekostumeerde  personen deelnemen die een thema uitbeelden met behulp van diverse attributen o.a. kostuums en muziek. Het heeft de voorkeur om verkleed te gaan in Caribische sferen.

D. SKELTERS
: Speciaal voor de jeugd verkleed meerijden met een versierde skelter.

2) DE ROUTE: de route, duur en tijdstip van aanvang van de Street-Parade wordt door de organisatie bepaald, dit wordt tijdig medegedeeld aan de deelnemers. (zie bijgevoegde routekaart).

3) VERANTWOORDELIJKHEID: iedere deelnemer is verantwoordelijk voor zijn/haar veiligheid en deelname aan de optocht. De organisatie is niet aansprakelijk voor eventuele schade die wordt veroorzaakt door deelnemers, evenals voor gestolen of verloren voorwerpen.

4) De deelnemers vrijwaren de Stichting Zomercarnaval Zevenbergschen Hoek van welke aansprakelijkheid dan ook, door ondertekening van het inschrijfformulier.

5) Aangezien de optocht plaats vindt op de openbare weg dient een ieder zich te houden aan de wettelijke bepalingen.

6) Gebruik van alcohol tijdens de street parade dient tot een minimum te worden beperkt en bij voorkeur in blik of plastic en niet zichtbaar. 
Voor jongeren onder de 18 jaar is er een alcoholverbod.

7) Topless deelname is niet toegestaan.

8) De organisatie stelt de optochtindeling samen, men dient de aangewezen plaats in te nemen. Men kan wel op het inschrijfformulier een voorkeur opgeven, indien mogelijk zal hiermee rekening worden gehouden door de organisatie.

9) Er worden volgnummers uitgereikt die duidelijk zichtbaar moeten worden bevestigd c.q. gedragen. Indien het nummer wordt gedragen dienen de deelnemers zelf te zorgen voor een drager.

10) Het is verboden om papiersnippers of andere materialen uit te strooien.
Eventuele verwijderings-/opruimingskosten zullen op de deelnemer worden verhaald.

11) Het gebruik van een geluidsinstallatie is alleen toegestaan tijdens de Street Parade (niet vooraf of daarna) en alleen op een zodanige wijze dat deze geen
     onnodige hinder of overlast wordt veroorzaakt.

12) Bij het niet naleven van het reglement zal de organisatie sancties toepassen, dit kan zijn:
A. Verwijdering uit de optocht;
B. Uitsluiting van toekomstige deelname in de optocht.

13) In alle gevallen waarin dit reglement niet voorziet zal de organisatie beslissen.